[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1591793049172.atenszon.net.png (21.76 KB, 1140x692, loool.PNG) Google iqdb

 No.12254

xD
mówiłem pincet razy że 8kun to gówno i tylko atenszon się liczy na dzisiejszej scenie czanowej

 No.12255

a próbowałeś f5?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]