[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1610398503709.atenszon.net.jpg (132.75 KB, 720x1520, Screenshot_20210111_214613….jpg) Exif Google iqdb

 No.13589

Mam pytanie do admina, bez kozery, po prostu, wprost - czy jako Qualitta mogę się tu atencjować czy wyłapię banan? Jeśli tak to usuń mój post i będę lurkować incognito, nie będę się narzucać.

 No.13591

proszę bardzo

 No.13595

Adminie, dlaczego się nie odświeża:
https://atenszon.net/b/

A odświeża się tylko:
https://atenszon.net/b/index.html

 No.13600

>>13591
No i git.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]