[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1571678191182.atenszon.ml.jpg (39.98 KB, 652x652, J5.jpg) Exif Google iqdb

 No.5379

co sądzicie o picrel?

 No.5382

>>5379
szkaluje
jak kurwa 5 + '5' i '5' + 5 daje różne wyniki to język dla debili

klasy i dziedziczenie - prawdziwe kodzenie

 No.7554

bump

 No.7555

>>5382
to nie bait? XDDDDDDDDDDDDD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]