[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1571707252461.atenszon.ml.jpg (25.27 KB, 600x338, mówienie do banana.jpg) Exif Google iqdb

 No.5442

halo kto mówi?

 No.5450

File: 1571727561775.atenszon.ml.jpg (93.37 KB, 1000x669, graphicstock-young-busines….jpg) Exif Google iqdb

dzień dobry halo? coś przerywa musi pani mówić bliżej do banana

 No.5457

File: 1571747463383.atenszon.ml.jpg (71.51 KB, 1280x801, 61857ee86f7a3cd7c019eefda0….jpg) Exif Google iqdb

>>5450
a idź ty zboczeńcu

 No.7642

moshi moshi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]