[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572041166792.atenszon.ml.webm (710.77 KB, 480x360, 1572038784283318034.webm) Google iqdb

 No.5893

Ciekawe co tam u niego xD

 No.5894

moze ma nocke w maku i slucha radia empary parowa

 No.5907

piosenka fajna ale strasznie wkurwia to wyprzedanie melodii opa śpiewaka

 No.5910

>>5893
co jest po "upalnej pogodzie" w 0:24?

 No.5966

>>5910
Głuchy jesteś?

 No.5967


 No.5968

>>5966
trochę tak

 No.7486


 No.7487

>>7486
i robi viloga*

 No.7577

File: 1573332153404.atenszon.ml.jpg (86.75 KB, 800x450, chuj.jpg) Exif Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]