[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Antyczni bogowie spierdolenia

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573438607865.atenszon.ml.png (499 KB, 720x1280, Screenshot_20191111-030504.png) Google iqdb

 No.7734

Co jest lepsze od walenia konia i seksu?

 No.7738

pieniądze

 No.7739

>>7738
Pieniądze to nie przyjemność

 No.7741

ciekawie jak tej z pic rela jebie z dupy

 No.7746

>>7739
kupowanie ladnych rzeczy za pieniadze

 No.7749

>>7734
narkotyki

 No.7758

>>7734
zwalenie konia ze stymulacja odbytu

 No.7774

>>7758
wiedziałem że musi być jeszcze jakiś anon koneser własnego odbytu

 No.7784

>>7758
Robiłem już tak :3[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]