[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/map/ - Mapkowe

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1565272324456.png (129.77 KB, 1774x666, wojna stepowa.png) Google iqdb

5b978a No.1[Reply]

KONTYNUACJA MAPKOWEJ

Chińczycy zmusili Dżungarów do poddania się i utworzyli w Sinkiangu zależny od siebie Sułtanat Ujgurów. Poza tym Dalajlama Shu Fla uznał swoją zależność od cesarza z dynastii Qing.

Rosjanie zajęli kilka prowincji, ale Kazachowie pokonali wojsko królestwa polskiego między innymi ze względu na skrajnie niskie morale Polaków i zdobyli Krym, na którym utworzyli sojusznicy ich względem Chanat Krymski.
4 posts omitted. Click reply to view.

87db33 No.6

Nk co się działo gdy mnie nie było xD

5bcead No.8


ce8bdb No.9

File: 1570405482767.png (8.47 KB, 283x309, bartoszewski 1.png) Google iqdb
fe1dbb No.7[Reply]

Kurwa anonki nk nowa mapkowa bo już praiwe miesiąc od zdechniecia ostatniej


Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]