[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1575232233687.atenszon.ml.png (767.18 KB, 720x1280, nie masz dla kogo żyć.png) Google iqdb

 No.10895

ehh anoni

 No.10917

rzycie nie ma sęsu

 No.10919

>>10895
żyj dla mame

 No.10920

>>10919
dla mnie nie ma sensu, czemu mam na siłę żyć

 No.13460

Jeśli masz na imię Maciej B. musimy porozmawiać

 No.13545

>>10895
Ja też mam astmę, biorę leki ale jaram pije i ćpam i żyje elo[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]