[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577091817739.atenszon.net.jpg (378.82 KB, 680x1000, RugratsNickelodeon.jpg) Exif Google iqdb

 No.11317

Dlaczego w dzisiejszej telewizji nie ma już nic fajnego szczególnie kreskówek i bajek? ;_;


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]