[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577313789707.atenszon.net.jpg (62.34 KB, 400x460, AaRwxz7jI90.jpg) Exif Google iqdb

 No.11345

Mieliscie kiedys bol dupska o skalowanie papaja?

 No.11355

Oczywiście że nie. Anon znaczy hlodna jednostka bez uczuć i nie daje jebania o szkalowanie kogokolwiek

 No.11356

siedzę na atenszonie i szkaluję papieża

 No.11357

>>11355
ja kiedyś miałem szok ale mi to przeszło bo jan paweł drugi znaczy demon pedofil sługa szatana

 No.11358

>>11357
nie muw tak…

 No.11362

>>11358
P E D O F I L[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]