[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577746733769.atenszon.net.png (45.83 KB, 1079x714, atenszon ocena.png) Google iqdb

 No.11397

brawo anoni! tworzymy najlepszy chan w internecie
dla porównania karachan ma tylko 100 punktów

 No.11398

File: 1577751292279.atenszon.net.png (484.63 KB, 711x720, yVBFkTV.png) Google iqdb

no i kurwa to jest to, to mi się podoba

 No.11399

File: 1577787397450.atenszon.net.png (552.84 KB, 684x610, 1577487426183.png) Google iqdb

a to nie jest tak, że ten czan jest praktycznie martwy dlatego tyle punktów zdobył?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]