[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577797902041.atenszon.net.jpg (83.38 KB, 720x960, 1577579371294341282.jpg) Exif Google iqdb

 No.11400

Jak spędzacie sylwestra? ;_:

 No.11401

z wonsem

 No.11402

Zaraz będę oglądał 2 odcinki serialu, a później jakiś film i gituwa

 No.11403

tak jak co roku

 No.13550

anon co ty odjebało ci? przecież sylwester dopiero za miesiąc

 No.13554

>>13550
>>13550
prycham, że to jest bardziej martwe niż wojtyła xD

 No.13556

>>13554
ale to jest takie prawdziwe[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]