[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1577829413724.atenszon.net.jpg (68 KB, 340x368, picie kawki.jpg) Exif Google iqdb

 No.11415

Spis radyjek powiązanych z czanami które są teraz dostępne:

http://radioradio.fm - giereś
http://spucha.live - losowy anon nie wons
http://wolnewilno.tk - guwniarze
https://www.smashcast.tv/RadioRCP - podróbka chłodnej piwnicy, kara
https://tunein.com/embed/player/s6697/ - rajd na radio jard na kara

 No.11416

dało mi do myślenia jak soulless jest wilczan z damianem na czele
nawet w sylwestra ból dupy o wszystko

 No.11417

>>11416
ale radyjko im w tym roku wyszło, jest chyba top 1 na chanach aktualnie nie liczącz gieresia

 No.11418

>>11417
to prawda
jakby tylko dali jakiś przerywnik w ramówce w postaci wolniejszej muzyki to byłby pieniądz
no ale może zbyt wrażliwe uszy mam

 No.11632


 No.11633
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]