[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1579268031777.atenszon.net.png (8 KB, 1021x218, 502.png) Google iqdb

 No.11711

meh

 No.11712

>vichan zdechł w godzinach szkolnych
>nikt nie przychodzi na zastępczy
dało do myślenia
albo to error tylko u mnie, ale wątpię

 No.11713

https://shitposter.club/vichan/ zawsze świeże newsy o statusie szona

 No.11744

wam też się czasami pojawia błąd e0001 jak wchodzicie na /vichan/?

 No.11745

>>11744
Tak. Musisz kilka razy odświeżyć.

 No.11746

>>11745
>sugerowanie, że chce się dla mnie

 No.11747

>>11746
To zostań z nami. Na Atenszonie jest comfy i nie ma e0001 :3[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]