[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1579271063742.atenszon.net.jpg (575.07 KB, 1186x1500, 7 rules of life.jpg) Exif Google iqdb

 No.11717

zgadzacie się z tym?

 No.11749

trudno nie zgadzać się z faktami

 No.11750

piwosok/10

 No.11751

>uśmiechnij się i wyjdź do ludzi

 No.11758

pierdolenie o szopenie

 No.11775

>>11717
Jasne. Ale jak masz osobowość która każe ci rozstrząsać wszystko po 100 razy, to ciężko sie do tego stosować.

 No.11776
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]