[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1579551943906.atenszon.net.gif (117.85 KB, 425x567, chłodzący1.gif) Google iqdb

 No.11752

otwieram chłodzący to może śnieg spadnie

 No.11753

dzięki wiesz

 No.11756

kurwa nie spadł
w sumie dziwne by było jakby śnieg zaczął padać w mieszkaniu[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]