[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1589119386383.atenszon.net.jpg (952.62 KB, 2048x1536, 1542031869668149453.jpg) Exif Google iqdb

 No.12193

chcialbym zeby tu bylo wiecej osób

 No.12194

który to ty na tym zdjęciu

 No.12196

>>12194
Po lewej a co?

 No.12197

>>12193
ehh jyrwa kiefys to było ja pierdole

 No.12198

>>12197
nie przejmuj się, kiedyś było gorzej[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]