[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1590486236000.atenszon.net.png (729.59 KB, 614x820, stary baksiarz.PNG) Google iqdb

 No.12234

no elo anonki kochane, co tam się na czanach odgrywało pod moją nieobecność?

 No.12235

>starbucks
chyba cię kojarzę

 No.12239

>>12235
miło że chociaż ktoś pamięta, co z tym czanami?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]