[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1593723118029.atenszon.net.jpg (95.9 KB, 781x631, terkotek.jpg) Exif Google iqdb

 No.12436

>mfw dzisiaj są urodziny terki

 No.12437

34 lata xD

 No.12438

>>12437
za rok będzie mógł zostać prezydentem

 No.12453

było i się skończyło xD zleciało tak szybko jak każdy inny dzień[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]