[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1597233881864.atenszon.net.png (1.45 MB, 1618x846, inwalida.PNG) Google iqdb

 No.12819

oj chuj, jakby przywrócili to bym stał się wygrywem chociaż w jednej kwestii (razem z resztą pizdeczek którzy omineli ostatnie miesiące poboru)
opowiadajcie jak udało wam się spierdolić przed wojskiem? ja po liceum zaczołem "studia" zaoczne, co w rzeczywistości było poprostu kursem w każdą sobotę i niedzielę, po roku dałem sobie spokój i spierdoliłem za granice xD


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]