[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1602496481220.atenszon.net.png (314.34 KB, 409x512, gmd.png) Google iqdb

 No.13233

tostuje na martwym

 No.13234

File: 1602521352909.atenszon.net.jpg (19.41 KB, 255x210, zzzz.jpg) Exif Google iqdb

bardziej martwym niż papież?

 No.13235

File: 1602581664084.atenszon.net.png (33.22 KB, 128x128, kurwa.png) Google iqdb

>>13234
Jest możliwe

 No.13236

Za 3 tygodnie wybory w Stanach, to pewnie niebawem zrobi się aktywniej xD

 No.13260

>>13236
co wybory w usa mają wspólnego z martwym forum z papiezami?

 No.13261

>>13260
może internetowa propaganda trumpa dosięgnie również tutaj

 No.13262

>>13260
lurkuj wincyj xD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]