[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615121209147.atenszon.net.jpg (130.45 KB, 1200x628, 1571496252411.jpg) Exif Google iqdb

 No.13775

jesteś?

 No.13776

Jestem, jestem.

 No.13778

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177331,26816080,w-poszukiwaniu-pozaziemskiego-zycia-marzyciel-z-warszawskiego.html

Pamiętacie jak Trapiarz ogłosił odkrycie życia na Wenus? Wrzucam wywiad z naukowcem który ten fosforowodór tam znalazł.

 No.13786

>>13776
wiesz o kogo pytam[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]