[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572721646021.atenszon.ml.webm (6.58 MB, 1280x720, ślimaki.webm) Google iqdb

 No.6650

dafak? ślimaki??? to chyba w polsce jest tylko tak przegięte prawo… naprawdę nie-ro-zumiem

 No.6660

>>6650
łat da fak?
t. anon z fobią dotyczącą ślimaków

 No.6664

>>6660
nie wychodź z domu, ślimaki są wszędzie

 No.11766

bump tomkowy

 No.11767

karachanik jedziemy

 No.12076

>>6650
Dawaj WIęcej TERASA
bo z joutuba usunoł pierdzioszek ;-;[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]