[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573573772816.atenszon.ml.gif (2.4 MB, 354x200, 1573402192307.atenszon.ml.gif) Google iqdb

 No.7923

>słyszałaś, że on ma więcej niż 13 lat i nigdy nie ruchał?

 No.7967

chcesz to zmienić, dziewczynko?

 No.7978

>>7967
Wątpię, dziewczyny które tak mówią robią to aby się nabijać i na pewno podczas wypowiadania takich słów nie mają ochoty na seks z takim oblechem.

 No.7982

>>7978
>mówią robią to aby się nabijać
na mojego kutasa [cool][czesc]

 No.7983

ciekawe czy one już się ruchały

 No.7992

File: 1573589374087.atenszon.ml.jpg (103.17 KB, 500x449, 1565241540199.jpg) Exif Google iqdb

>>7983
Na bank[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]