[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573581340595.atenszon.ml.jpg (262.67 KB, 1080x1080, 74584340_101466754615073_1….jpg) Exif Google iqdb

 No.7959

new jaglack #gimbo

 No.7960

>>7959
ile moze miec na tej sztandze? 150kg? z sztanga 170kg
to w martwym ciagu przy jego wadze raczej rozgrzewkowe obciazenie a spuchniety jakby zyciowke podnosil

 No.7979

File: 1573585144883.atenszon.ml.jpg (252.34 KB, 1080x1080, 1573583380915356208.jpg) Exif Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]