[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573723138926.atenszon.ml.jpg (145 KB, 1358x734, 1573702405333430108.jpg) Exif Google iqdb

 No.8100

Szanujecie azjatki?

 No.8101

szanuję wszystkich, a co?

 No.8102

>>8101
ale nikt ciebie, ha ha!!

 No.8104

>>8102
zezłomowany

 No.8109

>>8102
żart jest na tobie, jestem into femdom i bycie poniżanym [cool][czesc]

 No.8110

>>8109
Ale sie odgryzl, skubany. Dobry jest.

 No.8151

>>8109
JAAAAAAAAAKI PEDAŁ
korżyk też nosisz?

 No.8159

>>8151
noszę (teraz akurat nie bo mi korżykmasterka zdjęła za dobre sprawowanie)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]