[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/map/ - Mapkowe

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1565272324456.png (129.77 KB, 1774x666, wojna stepowa.png) Google iqdb

5b978a No.1

KONTYNUACJA MAPKOWEJ

Chińczycy zmusili Dżungarów do poddania się i utworzyli w Sinkiangu zależny od siebie Sułtanat Ujgurów. Poza tym Dalajlama Shu Fla uznał swoją zależność od cesarza z dynastii Qing.

Rosjanie zajęli kilka prowincji, ale Kazachowie pokonali wojsko królestwa polskiego między innymi ze względu na skrajnie niskie morale Polaków i zdobyli Krym, na którym utworzyli sojusznicy ich względem Chanat Krymski.

164d56 No.2

>>1
Melduję się osman

5b978a No.3

aha no i czekam do 21:00 na Cesarstwo Japonii i Republikę Islandii

164d56 No.4

>>3
IMPERIUM OSMAŃSKIE
A właśnie opie, czy to jest tura jakąś starą, czy już nową, bo nie wiem czy dawać ekspansję

5b978a No.5

>>4
jeszcze stara, choć mam przeczucie, że już się wszyscy rozeszli

87db33 No.6

Nk co się działo gdy mnie nie było xD

5bcead No.8


ce8bdb No.9

File: 1570405482767.png (8.47 KB, 283x309, bartoszewski 1.png) Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]