[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/meta/ - Propozycje, pomysły, bany

Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1603030993605.atenszon.net.jpg (114.5 KB, 472x615, pk_czuwam.jpg) Exif Google iqdb

 No.11[Reply]

Elo zróbcie żeby można było dawać 5 obrazków do posta i przesuwać je na pole dodawania

 No.12

okejFile: 1572528420101.atenszon.ml.gif (3.89 MB, 600x450, zimowe spanie.gif) Google iqdb

 No.1[Reply]

Z okazji zbliżającej się zimy i niskich temperatur zostaje przyjebany nowy styl samuke
Dodatkowo będzie on ustawiony jako domyślny przez kilka najbliższych dni w ramach testów

Jeśli nie widać, albo styl nie wyświetla się w zakładce [Options] zalecam ctrl+f5
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.8

ja tworze niedlugo krochan

 No.9

>>8
a ja kiwiszona

 No.10

ccvvvDelete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]