[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/meta/ - Propozycje, pomysły, bany

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1603030993605.atenszon.net.jpg (114.5 KB, 472x615, pk_czuwam.jpg) Exif Google iqdb

 No.11

Elo zróbcie żeby można było dawać 5 obrazków do posta i przesuwać je na pole dodawania

 No.12

okej[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]