[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/trip/ - Tripcioty

Name
Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1571496252411.jpg (130.45 KB, 1200x628, FredDurstNowCover.jpg) Exif Google iqdb

 No.130

ja jebe ale tu martwo

White here

 No.131

udowodnij

 No.135

File: 1571528466238.atenszon.ml.webm (7.61 MB, 1280x720, VID_20191020_013435.webm) Google iqdb


 No.136

>>130
>>135
nawet podobne czapki

 No.137

>>136
Pije właśnie likier Canari wymieszane z mlekiem bo nie chce mi się spać. A co u ciebie anon?

 No.138

>>137
a ja właśnie idę spać
postuj na /b/, tam jest więcej anonów

 No.139

>>138
A można się tam kurwic na atencje? Czasem mam taką potrzebę.

 No.140

>>139
wszędzie można, jesteśmy na atenszonie

 No.141

>>140
Okay.

 No.147

>>135
"Nie wiem jak wyglądam, nie wiem jak się zachowuję". ~ White

 No.148

bycie "white" w tych czasach jest niemodne i rasistowskie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]